ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

През периода  20 – 22 май, екипите на ДЦДМУ, ЦОП, ЦНСТДМУ, ЗЖ-ЛУИ Червен бряг, ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ Левски, и ЦОП и ЦСРИ Балчик, преминаха първите две обучения, заложени в обучителната програма на СОНИК СТАРТ на теми: „Семейна медиация, иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“.

Като обучител, СОНИК СТАРТ заложи на Иван Ралев, психолог, семеен консултант, клиничен психолог, тренинг-обучител, сертифициран обучител по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation; обучител с над 2200 часа опит в група и над 200 проведени тренинга, обучения и уъркшопи с мениджъри и служители на различни компании и институции, университетски преподаватели (от ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ Пловдив, Медицински колеж към МУ Пловдив, УТХ Пловдив.), учители, възпитатели, социални работници и др.

По първата от обучителните теми „Семейна медиация, иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“, са разгледани: Същност, характеристики и етапи на семейната медиация;  Същност и характеристики на конфликтите в контекста на семейните отношения; Умения за медиация: Ефективно общуване – активно слушане, задаване на въпроси, обратна връзка и Работа с родители в процес на развод/ раздяла.

По втората от обучителните теми “Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите” са обсъдени: Методи за работа с деца и родители жертви и/или свидетели на престъпления и/или пострадали от насилие; Методи за работа с деца и родители жертви и/или свидетели на престъпления и/или пострадали от насилие; Превенция на агресивното поведение при подрастващите и Правна рамка касаеща социалните услуги.

По време на обучителните дни са реализирани много дискусии, споделяне на личен опит и добри практики, което помогна на всеки от участниците в обучението да осмисли поставените въпроси и да извлече повече информация за емоционалните процеси и състояние на всяка страна.

По време на обучението са приложени комбинации от интерактивни методи за групова работа (упражнения за групова работа, разиграване на моделни ситуации, енергизиращи методи и форми), мултимедийни презентации с информация по представените теми. Реализирани са интерактивни упражнения, с цел да подготвят участниците за работа и да намалят бариерите между тях.