ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

В периода 10 – 13 март 2020 г., в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2020г. екипите от социалните услуги на организацията преминаха интерактивно обучение на тема: “Съвременни терапевтични методи за работа с деца и младежи с увреждания“, в което се включиха и специалистите на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ Левски.

Обучението бе проведено в гр. Сливен с обучител Лена Йелечкова  – социален педагог, арт-терапевт и координатор на инициативи за деца в неравностойно социално положение, деца с увреждания и в ситуации на житейски предизвикателства от социален, образователен и физиологичен тип. Дипломиран специалист по социална педагогика с практичен опит в сферата на работа с деца със специални нужди и с деца в неравностойно положение и техните семейства от България и Чехия.

През обучителните дни специалистите обогатиха теоретичните си и практически познания по темата. В детайли бяха разгледани терапевтични методи на работа с деца с увреждания в предучилищна възраст, деца в училищна възраст, младежи и семейната общност. Поставени бяха акценти върху улесняване уменията за независимост, насърчаване на комуникацията и управление на поведението като част от индивидуалната терапевтична програма на всяко дете. Изведе се значимостта на семейно-ориентирания подход при предоставяне на социални услуги.

Дискутира се опита на специалистите с най-често срещаните случаи на увреждания на потребители от социалните услуги на СОНИК СТАРТ.

Представени бяха утвърдени и иновативни терапии в България и по света, както и серия от практически методики и програми за работа с млади хора, базирани на артистични подходи и интердисциплинарни професионални приноси.

Екипите на социалните услуги на СОНИК СТАРТ, участвали в обучителните дни обогатиха своите професионални умения с иновативни методи и техники за работа с деца и младежи с увреждания.