Целта на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) гр. Левски е осъществяване на превантивна и социална работа свързана с извършване на рехабилитация, социално – правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Подобряването на качеството на живот и социалните умения на децата и лицата с увреждания и техните семейства на територията на общината се осъществява чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа, превенция на социалното изключване или преодоляване на неговите последици.

Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.