СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА
РЪКОВОДИТЕЛ / СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Социалния работник на Центъра извършва социална дейност в помощ на децата и възрастните, ползващи услугите на ЦСРИ. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа. Осъществява връзки със системата от услуги в общността. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга; инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа. Води индивидуални и групови консултации.
ЛЮБОМИРА ЛЮБЕНОВА
ЛОГОПЕД
Завършила е ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий” специалност ,,Предучилищна педагогика и логопедия“. В Центъра отговаря за качественото изпълнение на логопедичната терапия. Провежда индивидуални сесии с потребители на социалната услуга и осъществява обратна връзка със семействата на децата с езиково-говорни нарушения. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа. Притежава умения за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст.
ТАНЯ ВАСКОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ТРУДОТЕРАПЕВТ
Като социален асистент в ЦСРИ Таня Васкова има ключова роля за работата на Центъра. Тя е отговорна за техническата поддръжка на работата на социалния работник, поддържането на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи свързани с безпроблемното протичане на работния процес, както и логистична поддръжка на работата на експертния персонал. Като трудотерапевт активно участва при изготвянето на оценка по случаите. Работи индивидуално и групово с децата и възрастните, посещаващи Центъра, като целта на трудотерапевтичната дейност е овладяване на битови и трудови умения, постигане на самостоятелност, формиране на личността чрез развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения.
ЮЛИЯ ПЕТКОВА
РЕХАБИЛИТАТОР
Рехабилитаторът на ЦСРИ се грижи за физическото здраве на потребителите чрез рехабилитационни занимания. По време на реализирането им се прилага лечебен масаж с цел стимулиране мускулатурата на цялото тяло. Рехабилитационните процедури са съсредоточени към поддържане и укрепване на физическата дееспособност и физическото развитие на потребителите. Прилага се и комплексна рехабилитация. Работата се осъществява индивидуално съобразно специфичните нужди и заболяване. По време на процедурите се използват множеството налични рехабилитационни уреди.
МАРИНЕЛА МАРИНОВА
ПСИХОЛОГ
Бакалавър съм по Психология от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Работила съм по европейски проекти в Целодневна детска градина "Слънце" и ЦДГ „Здравец“в гр. Велико Търново. Основните ми принципи на работа са: уважение, културно зачитане на всеки един човек независимо от неговия произход, раса, възраст, пол, затруднения. Психологическата подкрепа е насочена към подобряване емоционалното състояние с цел изграждане на стабилност и сигурност; подобряване и развитие на когнитивните процеси; повишаване на способността за саморазбиране и самовъзприемане; повишаване на самооценката и мотивацията, както и развитие на социалните умения и преодоляване на поведенчески проблеми.
БОНКА ЦВЯТКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Има 47 годишен стаж по специалността, 22 години, от които в отделение по анестезиология и реанимация към МБАЛ Левски, 6 години като сестра в детско отделение и 9 години в детска ясла, работила е и в психиатрично отделение към МБАЛ Левски. В СОНИК СТАРТ е от септември 2021 година. Бонка Цвяткова организира социалното обслужване на децата и възрастните. Наблюдава здравословното им състояние и при необходимост оказва долекарска помощ. Провежда здравни беседи и участва активно при изготвянето на индивидуални оценки на потребностите, за да се отговори максимално ефективно на нуждите на всяко едно дете в Центъра. Приема здравните документи, касаещи здравословното състояние на децата настанени в Центъра. Води задължителната здравна документация по случаите в Центъра.