СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Социалния работник на Центъра извършва социална дейност в помощ на децата и възрастните, ползващи услугите на ЦСРИ. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа. Осъществява връзки със системата от услуги в общността. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга; инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа. Води индивидуални и групови консултации.
ИЛИАНКА ПЕТРАКИЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ТРУДОТЕРАПЕВТ
Като социален асистент в ЦСРИ Илианка Петракиева има ключова роля за работата на Центъра. Тя е отговорна за техническата поддръжка на работата на социалния работник, поддържането на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи свързани с безпроблемното протичане на работния процес, както и логистична поддръжка на работата на експертния персонал. Като трудотерапевт активно участва при изготвянето на оценка по случаите. Работи индивидуално и групово с децата и възрастните, посещаващи Центъра, като целта на трудотерапевтичната дейност е овладяване на битови и трудови умения, постигане на самостоятелност, формиране на личността чрез развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения.
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Йорданка Александрова организира социалното обслужване на децата и възрастните. Наблюдава здравословното им състояние и при необходимост оказва долекарска помощ. Провежда здравни беседи и участва активно при изготвянето на индивидуални оценки на потребностите, за да се се отговори максимално ефективно на нуждите на всяко едно дете или възрастен, който посещава Центъра.
ЮЛИЯ ПЕТКОВА
РЕХАБИЛИТАТОР
Рехабилитаторът на ЦСРИ се грижи за физическото здраве на потребителите чрез рехабилитационни занимания. По време на реализирането им се прилага лечебен масаж с цел стимулиране мускулатурата на цялото тяло. Рехабилитационните процедури са съсредоточени към поддържане и укрепване на физическата дееспособност и физическото развитие на потребителите. Прилага се и комплексна рехабилитация. Работата се осъществява индивидуално съобразно специфичните нужди и заболяване. По време на процедурите се използват множеството налични рехабилитационни уреди.
ПОЛИНА БОРИСОВА
ПСИХОЛОГ
Полина Борисова провежда групови и индивидуални консултации, семейно консултиране и мотивиране. Психологическата подкрепа е насочена към подобряване емоционалното състояние с цел изграждане на стабилност и сигурност; подобряване и развитие на когнитивните процеси; повишаване на способността за саморазбиране и самовъзприемане; повишаване на самооценката и мотивацията, както и развитие на социални умения и преодоляване на поведенчески проблеми.